subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 lin

คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปาน

Muangpan Coordinating Committee on Public Health District Level

******ITA 62******


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/html/muangpan/meettingproject62.php on line 337

[+]รายงานการประชุมของผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/html/muangpan/meettingproject62.php on line 337

[+]มาตรการกำกับดูแลควบคุมตรวจสอบการจัดซื้อจ้างของโรงบาลเมืองปาน


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/html/muangpan/meettingproject62.php on line 337

[+]กิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น 2562

[+]คู่มือกระบวนการอำนวยความสะดวก หรือให้บริการประชาชน
      [+] ด้านการรับเงิน, [+] งานยานพาหนะและขนส่ง


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/html/muangpan/meettingproject62.php on line 337

[+]คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2562


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/html/muangpan/meettingproject62.php on line 337

[+]มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/html/muangpan/meettingproject62.php on line 337

[+]แผนการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติชอบ ปีงประมาณ2562


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/html/muangpan/meettingproject62.php on line 337

[+]รายงานผลการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2562


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/html/muangpan/meettingproject62.php on line 337

[+]การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/html/muangpan/meettingproject62.php on line 337

[+]รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

[+]ระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
      [+] หลักเกณฑ์การร้องเรียน, [+] คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป, [+] คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/html/muangpan/meettingproject62.php on line 337

[+]รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/html/muangpan/meettingproject62.php on line 337

[+]รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการการป้องกันการรับสินบนของโรงพยาบาลเมืองปาน


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/html/muangpan/meettingproject62.php on line 337

[+]คำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)" โรงพยาบาลเมืองปาน ประจำปีงบประมาณ 2562


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/html/muangpan/meettingproject62.php on line 337

[+]มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

[+]รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ คปสอ.เมืองปาน
    --ประจำปีงบประมาณ   [+] พ.ศ.2561, [+] พ.ศ.2562


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/html/muangpan/meettingproject62.php on line 337

[+]แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2562


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/html/muangpan/meettingproject62.php on line 337

[+]รายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2561

[+]แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ​ (แบบ​ สขร.1)​ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
    --ประจำเดือน   [+] ตุลาคม 2561, [+] พฤศจิกายน 2561, [+] ธันวาคม 2561, [+] มกราคม 2562, [+] กุมภาพันธ์ 2562


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/html/muangpan/meettingproject62.php on line 337

[+]แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี​ 2562[วัสดุทั่วไป]


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/html/muangpan/meettingproject62.php on line 337

[+]แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี​ 2562[ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา]


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/html/muangpan/meettingproject62.php on line 337

[+]แนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง​ พ.ศ.2562

 

 

******ประกาศอื่น ๆ******

ประกาศเพิ่มเอกสารแบบแปรนเพื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศ********ประกาศสมัครงาน*********

***ยังไม่มีประกาศ***

*****************

 

ติดต่อ โรงพยาบาลเมืองปาน -054276020 -054276081 -054276345-6