ภาพบรรยากาศ
การนำเสนอผลงานและ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพ
จังหวัดลำปาง 2561