คปสอ.เมืองปาน

แหล่งต้นน้ำลำธาร อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน บ่อน้ำร้อนลือนาม สามต้นสักใหญ่ ไหว้พระธาตุดอยซาง
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 lin

คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปาน

Muangpan Coordinating Committee on Public Health District Level

ห้องตรวจอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง (เรียกรถพยาบาล 1669 ศูนย์นเรนทร)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 054 276020 ต่อ 110

ห้องตรวจโรคทั่วไป ในเวลาราชการ วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.00 -16.00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ***เปิดรับบัตรตั้งแต่เวลา 06.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 054 276020 ต่อ 107, 133

 

ตารางการให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลเมืองปานในเวลาราชการ
(กรณีนัดผู้ป่วย)

                                   งานบริการผู้ป่วยนอก

แผนก/คลินิคงาน วันเปิดให้บริการ ช่วงเวลาให้บริการ หมายเหตุ

ผู้ป่วยตรวจโรคทั่วไป
(รายใหม่/เก่า)
ผู้ป่วยผิดนัด/มารับบริการอื่น

ทุกวันจันทร์-วันศุกร์

08.00-16.00 น.

ยื่นบัตรจุดประชาสัมพันธ์
ห้องตรวจโรคเบอร์ 1,2,3

นัดทำหัถการที่ ER
ผู้ป่วยนัดมาทำแผล,ฉีดยา

ทุกวันจันทร์-วันศุกร์

08.00-16.00 น.

ยื่นบัตรจุดประชาสัมพันธ์
ห้องเบอร์ 11 ตามใบนัด

คลินิกให้คำปรึกษา

ทุกวันจันทร์-วันศุกร์

08.00-16.00 น.

ยื่นบัตรจุดประชาสัมพันธ์
ห้องอิ่มอุน เบอร์ 13

คลินิกฝากครรภ์ ANC

วันอังคาร

08.30-12.00 น.

ยื่นบัตรจุดประชาสัมพันธ์
ห้องตรวจคลิีนิกพิเศษ

คลินิกวางแผนครอบครัว,
คลิีนิกวัยทอง,
ตรวจหลังคลอด,
ตรวจมะเร็งปากมดลูก

วันอังคาร

08.00-16.00 น.

ยื่นบัตรจุดประชาสัมพันธ์
ห้องตรวจคลิีนิกพิเศษ

กุมารเวชกรรม

ทุกวันจันทร์-วันศุกร์

08.00-16.00 น.

ยื่นบัตรจุดประชาสัมพันธ์
ห้องตรวจโรค

คลินิคสุขภาพเด็กดี (WBC)

วันจันทร์ที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน

08.00-16.00 น.

ห้องตรวจเวชปฏิบัติครอบครัว
กรณีรายใหม่ ผิดนัด ยื่นบัตรจุดประชาสัมพันธ์

 

 งานบริการผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

แผนก/คลินิคงาน วันเปิดให้บริการ ช่วงเวลาให้บริการ หมายเหตุ
คลินิกสบายใจ

ทุกวันจันทร์์

08.00-16.00 น.

ยื่นบัตรจุดประชาสัมพันธ์
ห้องตรวจคลิีนิกพิเศษ

คลินิกเบาหวาน วันพุธ 08.00-12.00 น.

ยื่นบัตรจุดประชาสัมพันธ์
ห้องตรวจคลิีนิกพิเศษ

คลินิกความดัน วันพฤหัสบดี

08.00-12.00 น.

ยื่นบัตรจุดประชาสัมพันธ์
ห้องตรวจคลิีนิกพิเศษ

คลินิก COPD วันศุกร์

08.00-12.00 น.

ยื่นบัตรจุดประชาสัมพันธ์
ห้องตรวจคลิีนิกพิเศษ

คลินิกวัณโรค วันศุกร์ 08.00-12.00 น.

ยื่นบัตรจุดประชาสัมพันธ์
ห้องตรวจคลิีนิกพิเศษ

คลินิกไตวาย วันศุกร์ที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน 08.00-12.00 น. ยื่นบัตรจุดประชาสัมพันธ์
ห้องตรวจคลิีนิกพิเศษ

คลินิก DPAC

วันพฤหัสบดี 08.00-12.00 น.

ยื่นบัตรจุดประชาสัมพันธ์
ห้องตรวจเวชปฏิบัติครอบครัว

 

                             แพทย์ทางเลือก/คลินิค

แผนก/คลินิคงาน วันเปิดให้บริการ ช่วงเวลาให้บริการ หมายเหตุ
คลินิกกายภาพ ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ 08.00-16.00 น.

ยื่นบัตรจุดประชาสัมพันธ์
ห้องตรวจคลินิกกายภาพ

คลินิกแพทย์แผนไทย ทุกวันจันทร์-วันศุกร์

08.00-16.00 น.

ยื่นบัตรที่คลินิคแพทย์แผนไทย

       

                                       งานทันตกรรม

แผนก/คลินิคงาน วันเปิดให้บริการ ช่วงเวลาให้บริการ หมายเหตุ

คลินิกทันตกรรมในเวลา

วันจันทร์-วันศุกร์

08.00-16.00 น.

ยื่นบัตรจุดประชาสัมพันธ์
ห้องทันตกรรม