คปสอ.เมืองปาน

แหล่งต้นน้ำลำธาร อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน บ่อน้ำร้อนลือนาม สามต้นสักใหญ่ ไหว้พระธาตุดอยซาง
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 lin

คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปาน

Muangpan Coordinating Committee on Public Health District Level

   
***แบบฟร์อมโครงการ***  


ใบสำคัญสำหรับวิทยากร

สรุปการดำเนินงานโครงการ

 

*** แบบฟอร์มเบิกเงินต่างๆ ***  

 

ตัวอย่างเขียนคชจ.เดินทาง

แบบฟอร์มเขียนเบิกค่าเดินทาง

เบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทาง

ใบสำคัญแทนใบเบิกคชจ.เดินทาง

ขออนุมัติเบิกเงินไม่ทำเวฯ

แบบเบิกเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย

ใบขอรับเบี้ยเลี้ยง แพทย์.ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล

ใบรับเงินค่าตอบแทนสำหรับเจ้าหน้าที่

ใบรับเงินค่าตอบแทนฉบับ 11 กด Link ตัวเลขเป็นฟร์อม Excel

อนุมัติจัดทำอาหารใหม่

เอกสารหมายเลข 4,3,7,5

ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล

ใบเบิกค่าเล่าเรียนบุตร

หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

อัตราค่าพาหนะเดินทาง