ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านสาธารณสุุขจำนวนผู้คัดกรองความดันโลหิตสูง ที่ BP ครั้งที่ 2 >= 120/80 mmHg จำแนกรายเดือน (คน)

จำนวนผู้คัดกรองเบาหวาน ตรวจน้ำตาลหลังอดอาหารมีค่า >= 100dl จำแนกรายเดือน (คน)

จำนวนผู้คัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง จำแนกรายเดือน (คน)


จำนวนผู้มารับบริการ 5 ปีย้อนหลัง จำแนกรายหน่วยบริการ/อำเภอ และรายวัน/เดือน

จำนวนผู้มารับบริการ จำแนกรายหน่วยบริการ/อำเภอ รายปี/เดือน/วัน (คน)

ผลงานการให้บริการ จำแนกรายหน่วยบริการ/อำเภอ รายปี/เดือน/วัน (ครั้ง)

จำนวนผู้รับบริการ 5 ปีย้อนหลัง (คน)

ผลงานการให้บริการ 5 ปีย้อนหลัง (ครั้ง)

จำนวนผู้รับบริการของหน่วยบริการ รายปี/เดือน (คน)

จำนวนครั้งการให้บริการของหน่วยบริการ รายปี/เดือน (ครั้ง)

รายรับจากการให้บริการ จำแนกรายหน่วยบริการ/อำเภอ และรายปี/เดือน/วัน

รายรับจากการให้บริการ จำแนกรายหน่วยบริการ/อำเภอ และรายปี/เดือน

อัตราเฉลี่ยค่าใช้/ครั้งบริการ

อัตราเฉลี่ยค่าใช้/ครั้งบริการ ตามราคาขาย

อัตราเฉลี่ยค่าใช้/ครั้งบริการ ตามราคาต้นทุน

จำนวนผู้มารับบริการ จำแนกรายหน่วยบริการ/CUP รายปี/เดือน

จำนวนผู้มารับบริการ จำแนกรายหน่วยบริการ/CUP รายปี/เดือน/วัน

จำนวนครั้งการให้บริการหัตถการ จำแนกรายหน่วยบริการ รายปี/เดือน/วัน (คน/ครั้ง)

จำนวนการให้บริการยาและเวชภัณฑ์ จำแนกรายหน่วยบริการ และรายปี/เดือน

จำนวนการให้บริการยาและเวชภัณฑ์ จำแนกรายหน่วยบริการ และรายเดือน/วัน

จำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามสิทธิ์ประกันสุขภาพ รายหน่วยบริการ/CUP รายปี/เดือน

ผลงานการให้บริการ จำแนกตามสิทธิ์ประกันสุขภาพ รายหน่วยบริการ/CUP รายปี/เดือน

จำนวนผู้มารับบริการ จำแนกตามสิทธิ์ประกันสุขภาพ รายหน่วยบริการ/CUP รายเดือน/วัน (คน

ผลงานการให้บริการ จำแนกตามสิทธิ์ประกันสุขภาพ รายหน่วยบริการ/CUP รายเดือน/วัน (ครั้ง)

รายรับจากการให้บริการ จำแนกรายหน่วยบริการ/CUP และปี/เดือน/วัน

จำนวนหลังคาเรือนในเขตรับผิดชอบ จำแนกรายหน่วยบริการ/อำเภอ

จำนวนผู้ได้รับบริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค จำแนกรายหน่วยบริการ รายเดือน (คน)

ผลงานการให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของหน่วยบริการ รายเดือน (ครั้ง)

การให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเขตรับผิดชอบของหน่วยบริการ จำแนกรายวัน (คน)

การให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเขตรับผิดชอบของหน่วยบริการ จำแนกรายวัน (ครั้ง)

การให้บริการด้านโภชนาการของหน่วยบริการ

รายงานภาวะโภชนาการเด็กอายุ 0-6 ปี จำแนกรายปีและรายงวด

รายงานภาวะโภชนาการเด็กอายุ 0-6 ปี จำแนกรายปี/เดือน

จำนวนผู้รับบริการวางแผนครอบครัวจากหน่วยบริการ รายปี/เดือน (คน)

ผลงานการให้บริการวางแผนครอบครัวของหน่วยบริการ รายปี/เดือน (ครั้ง)

จำนวนผู้รับบริการวางแผนครอบครัวจากหน่วยบริการ รายเดือน/วัน (คน)

ผลงานการให้บริการวางแผนครอบครัวของหน่วยบริการ รายเดือน/วัน (ครั้ง)

จำนวนผู้รับบริการที่เลือกใช้วิธีการคุมกำเนิดจากหน่วยบริการ (คน)

ผลงานการให้บริการที่เลือกใช้วิธีการคุมกำเนิดจากหน่วยบริการ (ครั้ง)

จำนวนผู้รับบริการวางแผนครอบครัวรายใหม่ของหน่วยบริการ จำแนกตามวิธีคุมกำเนิด (คน)

ผลงานการให้บริการวางแผนครอบครัวรายใหม่ของหน่วยบริการ จำแนกตามวิธีคุมกำเนิด (ครั้ง)

ผู้รับบริการดูแลก่อนคลอดของหน่วยบริการ (คน)

ผลงานการให้บริการดูแลก่อนคลอดของหน่วยบริการ (ครั้ง)

จำนวนผู้รับบริการดูแลก่อนคลอด (ANC) ครั้งที่ 3 และ 4 จากหน่วยบริการ (คน)

ผลงานการให้บริการดูแลก่อนคลอด (ANC) ครั้งที่ 3 และ 4 ของหน่วยบริการ (ครั้ง)

การให้บริการดูแลก่อนคลอดรวมทุกครั้งของหน่วยบริการ 5 ปีย้อนหลัง (คน/ครั้ง)

การให้บริการดูแลก่อนคลอดครั้งที่ 3-4 ของหน่วยบริการ 5 ปีย้อนหลัง (คน/ครั้ง)

การให้บริการดูแลเด็กหลังคลอดของหน่วยบริการ

การให้บริการดูแลมารดาหลังคลอดของหน่วยบริการ

จำนวนประชากรในเขตรับผิดชอบ จำแนกรายหน่วยบริการ/อำเภอ

จำนวนประชากรในเขตรับผิดชอบ จำแนกรายหน่วยบริการ/อำเภอ

จำนวนประชากรในเขตรับผิดชอบ จำแนกรายหน่วยบริการ รายเพศ และรายปี
กลับสู่หน้าหลัก คปสอ.เมืองปาน