subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 lin

คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปาน

Muangpan Coordinating Committee on Public Health District Level

**ขออภัยในความไม่สะดวก ขณะนี้ทางโรงพยาบาลกำลังปรับปรุงเว็บไซต์ Under Crondstruction!!!

   

    
 

ประวัติโรงพยาบาลเมืองปาน


                  โรงพยาบาลเมืองปานเป็นสถานพยาบาลขนาด 10 เตียง มีเนื้อที่ทั้งหมด 35 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าแม่สุก-แม่สอย โดยได้รับอนุมัติจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2527
งบประมาณก่อสร้างโรงพยาบาลได้รับจัดสรรจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในปีงบประมาณ 2526
เป็นเงิน 4,216,300 บาท การก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2527 และในปีงบประมาณ 2528 ได้รับงบประมาณจาก
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นค่าครุภัณฑ์การแพทย์และครุภัณฑ์สำนักงาน เป็นเงิน 1,854,800 บาท
โรงพยาบาลเมืองปาน เปิดให้บริการรักษาพยาบาลแก่คนไข้อย่างไม่เป็นทางการ
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2527 เป็นต้นมา โดยมีแพทย์ 1คน พยาบาลวิชาชีพ 1 คน พยาบาลเทคนิค 7 คน
ผดุงครรภ์ที่อบรมเวชปฏิบัติทั่วไป 1 คน ผดุงครรภ์อนามัย 1 คน พนักงานส่งเสริมสุขภาพ 1 คน คนขับรถ 1 คน
นักการภารโรง 1 คน ยาม 1 คนและคนงาน 2 คน โดยมี นายแพทย์อภิชาติ   นิมมานเกียรติกุล เป็นผู้อำนวยการ
ได้เปิดให้บริการประชาชน ในเขตอำเภอเมืองปาน จนถึงปี พ.ศ. 2546 ได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 30  เตียง
โดยมี นายแพทย์จักรพันธุ์   กฤตมโนรถ  เป็นผู้อำนวยการคนปัจจุบัน

ภาพและข้อคิดเห็นต่อโรงพยาบาล วันเปิดโรงพยาบาลเมืองปานอย่างเป็นทางการ 23 มกราคม 2529

วิสัยทัศน์:เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพ และมีเครือข่ายบริการสุขภาพชุมชนผ่านมาตรฐาน ภายใน ปี 2554

พันธกิจ :ให้บริการสุขภาพบุคคล ครอบครัว และชุมชน ในอำเภอเมืองปาน รวมถึงการสร้างเครือข่ายบริการสุขภาพชุมชนที่มีคุณภาพ

ค่านิยม : มีการเรียนรู้  มุ่งเน้นผู้รับบริการ ทำงานเป็นทีม